Jak pod Nginx włączyć kompresję gzip

Włączenie kompresji Gzip na serwerze www spowoduje spakowanie odpowiedzi redukując czas potrzebny na jej przesłanie do przeglądarki, przez co strona internetowa ładuje się nieco szybciej.

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

Kompresję można włączyć na wiele sposobów, a jednym z nich jest stworzenie pliku gzip.conf w katalogu /etc/nginx/conf.d/ i umieszczenie w nim następującej zawartości:

gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

Następnie konieczne będzie zrestartowanie Nginxa lub przeładowanie jego ustawień, by na wszystkich dodanych hostach włączona została kompresja. Gdyby dla części hostów lub konkretnych ścieżek konieczne było jej wyłączenie wystarczy wpisać gzip off w odpowiednim pliku konfiguracyjnym w sekcji server{..} lub location{..}.