Jak w PowerShellu pobrać metody i własności poszczególnych komend

Windows PowerShell po wywołaniu polecenia zwraca obiekt, który ma swoje własności (properties) i metody (methods), a wiedza o nich może znacząco ułatwić pisanie różnej maści skryptów. Jak zatem w prosty sposób pobrać dostępne metody i własności obiektów?

Wystarczy skorzystać z polecenia Get-Member lub jego aliasu gm. Przykładowo, aby wypisać wszystkie własności i metody polecenia Get-Date wystarczy użyć Get-Date | Get-Member. Wynik polecenie można modyfikować przekazując parametry Name, MemberType oraz Static.

Name umożliwia filtrowanie po nazwie i można przekazać jedną lub kilka wartości. MemberType zwróci konkretny typ, zaś Static wypisze jedynie metody i własności statyczne. Przykładowe użycie Get-Member, które zwróci własności polecenia Get-Date.

PS C:\> Get-Date | Get-Member -MemberType Properties


  TypeName: System.DateTime

Name    MemberType   Definition
----    ----------   ----------
DisplayHint NoteProperty  DisplayHintType DisplayHint=DateTime
Date    Property    datetime Date {get;}
Day     Property    int Day {get;}
DayOfWeek  Property    System.DayOfWeek DayOfWeek {get;}
DayOfYear  Property    int DayOfYear {get;}
Hour    Property    int Hour {get;}
Kind    Property    System.DateTimeKind Kind {get;}
Millisecond Property    int Millisecond {get;}
Minute   Property    int Minute {get;}
Month    Property    int Month {get;}
Second   Property    int Second {get;}
Ticks    Property    long Ticks {get;}
TimeOfDay  Property    timespan TimeOfDay {get;}
Year    Property    int Year {get;}
DateTime  ScriptProperty System.Object DateTime ...