Jak w PowerShellu wstrzymać wykonywanie skryptu

Podczas tworzenia skryptu w PowerShellu niekiedy zachodzi konieczność wstrzymania jego działania na określony czas. Na przykład, by poczekać aż zadanie zostanie zakończone bądź przed ponownym wykonaniem jakiejś operacji.

I tak, w celu tymczasowego wstrzymywania wykonywania skryptu wystarczy skorzystać z polecenia Start-Sleep. Przyjmuje ono parametr -Milliseconds lub -Seconds i po wywołaniu odczeka zadaną ilość milisekund lub sekund.

PS C:\> Get-Date; Start-Sleep -Seconds 60; Get-Date

czwartek, 13 lipca 2019 20:21:03
czwartek, 13 lipca 2019 20:22:03

PS C:\>